Záruka a reklamácie

  • Záruku na predávaný tovar poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu uvedenú v záručnom liste alebo priamo v popise v detaile výrobku. Ak nie je uvedené inak je štandardne na predávaný tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.
  • Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitie výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie (ak výrobca návod dodáva), mechanickým poškodením, opotrebením alebo živelnými pohromami.
  • V prípade, že kupujúci objaví na dodanom výrobku vadu, je povinný túto skutočnosť najneskôr do 2 dní od prevzatia oznámiť dodávateľovi (emailom alebo telefonicky). V opačnom prípade je dodaný tovar považované za kompletné a bezchybné.
  • Tovar k reklamácii zasielajte vo vhodnom obale, ktorý reklamovaný tovar dostatočne chráni pred prípadnýmpoškodením pri preprave. Zásielku posielajte poisteným balíkom. Zásielka nesmie byť poslaná dobierkou!Reklamovaný tovar zašlite na adresu: 

iHodinarstvi.cz
Pod Lipami 584
78314 Bohuňovice

  • K reklamovanému tovaru priložte záručný list, doklad o kúpe a písomný popis závady (kedy a ako sa prejavuje).
  • Reklamácia, vrátane odstránenia vady, bude vybavená do 30 dní. Lehota sa počíta odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predajcom. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník daný výrobok riadne užívať.
  • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- tovar bol reklamovaný po záručnej dobe
- tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný
- Tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu
- tovar bol poškodený živlom - vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom
- došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste
- poškodenie alebo opotrebovanie skla, puzdrá a ťahu (opotrebenie zlatenie, vypadané kamienky / zirkóny) alebo remienka
- vybitie napájacieho článku
- vplyv magnetizmu a elektromagnetického žiarenia